ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารสำหรับการประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 12

ข่าวการเมือง Tuesday January 14, 2020 19:11 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารสำหรับการประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 12 และการประชุม Berlin Agriculture Minister’s Conference ครั้งที่ 12

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารรวม 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างเอกสารแถลงการณ์ (First draft GFFA Communique 2020) และ (2) เอกสาร FAO-Concept Note for an International Digital Council for Food and Agriculture ในการประชุมรัฐมนตรีเกษตร (Berlin Agriculture Minister’s Conference) ครั้งที่ 12 โดยอนุมัติในหลักการว่า หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สาระสำคัญของร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ

1. ร่างเอกสารแถลงการณ์ฯ ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ดังนี้ 1) การค้าที่สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของโลก 2) การทำงานร่วมกันทางด้านการค้า เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร 3) การทำห่วงโซ่คุณค่าทางอาหาร ครอบคลุม ยั่งยืน และปลอดภัย 4) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกฎระเบียบที่เป็นธรรมในการค้าสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร การทำการเกษตรที่ยั่งยืน การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร การบรรเทาความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาและการส่งเสริมด้านการเกษตรเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาคการเกษตร การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำการเกษตร การเพิ่มบทบาทของสตรี เกษตรกรรายย่อย และเกษตรกรแบบครอบครัวในภาคเกษตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ชนบท ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมความปลอดภัยอาหาร โดยมิให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช และการดำเนินการตามมาตรฐานสากล ทั้ง Codex, OIE และ IPP รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของ WTO

2. เอกสาร FAO-Concept Note for an International Digital Council for Food and Agriculture จัดทำขึ้นตามข้อเรียกร้องของที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งที่ 11 ในระหว่างการประชุม GFFA 2019 ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร กรอบการดำเนินการ ซึ่งได้มีการพัฒนาผ่านองค์กรระหว่างประเทศ หรือโครงการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการทำงานขึ้นใหม่เกี่ยวกับสภาดิจิทัลระหว่างประเทศว่าด้วยอาหารและการเกษตร เพื่อเป็นเวทีในการขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วในการแก้ไขความท้าทายในเรื่องความมั่นคงอาหาร ความอดอยากหิวโหย สุขภาพ ระบบเกษตรและอาหารที่ทั่วถึงและยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยเอกสาร FAO-Concept Note ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนแล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 มกราคม 2563


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ